June

24

 

Liveshoe Nh?c tình muôn Thu? 6Jun 17, 2018

Ca sĩ tham gia : Quang L?, Ng?c S?n, Ca s? Nh? Qu?nh, 

Địa điểm tổ chức:  Cung v?n h?a h?u ngh? Vi?t X?, 

Địa chỉ: 51 Tr?n H?ng ??o

Hỗ trợ thông tin & đặt vé: : 555-666-0606

Mô tả sự kiện

Liveshow Nh?c tình muôn thu? 6 di?n ra lúc 20h00 ngày 17 tháng 6 n?m 2018. V?i s? tham gia c?a nhi?u ca s? n?i ti?ng: Quang Lê, Nh? Qu?nh, Ng?c S?n... 
Giá vé t? 600k, 800k, 1000k, 1tr2, 1tr5, 2tr, 3tr, VIP
Liên h? hotline: 0913.51.53.51 ?? ??t vé

Sơ đồ ghế

Click: Phóng to Sơ đồ vé!

Thông tin khách hàng

Họ tên
Địa chỉ
Số điện thoại
Email
Nội dung đặt vé
Sau khi nhận được thông tin của bạn - Musicshow sẽ liên hệ lại để xác nhận thông tin!

Thông tin chi tiết show diễn

Nh?c tình muôn thu? tr? l?i v?i s? tham gia c?a nhi?u ca s? trong và ngoài n??c. Khán gi? yêu nh?c s? ???c th??ng th?c nh?ng ca khúc m?t th?i. Nh?ng bài hát ?ã làm nên tên tu?i c?a nhi?u danh ca h?i ngo?i ?ang ???c yêu thích. Ti?p n?i thành công c?a Nh?c tình muôn thu? 5, tháng 6 t?i ?ây Liveshow Nh?c tình muôn thu? 6 s? tr? l?i ?? ph?c v? khán gi? yêu nh?c.


V?i s? tham gia c?a nhi?u ca s? n?i ti?ng. Liveshow Nh?c tình muôn thu? 6 h?a h?n s? là m?t ?êm nh?c tuy?t v?i. Tr? v? Vi?t Nam v?i m?t vai trò hoàn toàn m?i. Ca s? h?i ngo?i Nh? Qu?nh ?ã cho chúng ta th?y m?t Nh? Qu?nh hoàn toàn m?i. Trong Liveshow Nh?c tình muôn thu? 6, khán gi? yêu nh?c s? ???c th??ng th?c nh?ng bài hát ?ã làm nên tên tu?i c?a ch?.

Cùng góp m?t trong Liveshow là Ca s? h?i ngo?i Ng?c S?n, ca s? Quang Lê. Bên c?nh ?ó, khán gi? yêu nh?c s? ???c th??ng th?c các gi?ng ca tr? nh?ng ??y n?i l?c nh? Tu?n C??ng, D??ng H?ng Loan, ?an Ph??ng... V?i s? d?n d?t dí dóm nh?ng không kém ph?n ??c  bi?t c?a MC Danh Tùng. Liveshow Nh?c tình muôn thu? 6 ch?c ch?n s? là m?t ?êm nh?c ?áng mong ??i.

N?u b?n là m?t khán gi? yêu thích dòng nh?c tr? tình v?i giai ?i?u nh? nhàng, sâu l?ng, Liveshow Nh?c tình muôn thu? 6 ch?c ch?n s? là m?t ?êm nh?c mà b?n không th? b? qua.


Liên h? hotline 0913515351 ?? ??t vé và ???c t? v?n v? ch? ng?i phù h?p nh?t.

các live show khác


Liveshow Dạ khúc cho tình nhân 2
Rooftop
Hair Of Dog
Minishow Tuấn Hưng
Đêm nhạc Phó Đức Phương
Lich swing thang 10
Fuse Bar Time To Way
IBars Combo
THứ 5 hàng tuần tại IBar
The Rooftop thứ 2 hàng tuần