June

24

 

Liveshow M? TâmMay 4, 2018

Ca sĩ tham gia :  Ca s? M? T?m, 

Địa điểm tổ chức: Cung v?n h?a h?u ngh? Vi?t X?, 

Địa chỉ: 51 Tr?n H?ng ??o

Hỗ trợ thông tin & đặt vé: : 555-666-0606

Mô tả sự kiện

GI?I THI?U

Liveshow M? Tâm 2018 T? ch?c ngày 29 tháng 4 n?m 2018. T?i Nhà hát l?n Hà N?i.

Cùng s? góp m?t c?a nhi?u di?n viên, ca s? nh? Jimmy Nguy?n, Nguyên V?, M? Dung…

Liên h? hotline: 0913.51.53.51 ?? ??t vé v?i v? trí t?t nh?t.

Sơ đồ ghế

Click: Phóng to Sơ đồ vé!

Thông tin khách hàng

Họ tên
Địa chỉ
Số điện thoại
Email
Nội dung đặt vé
Sau khi nhận được thông tin của bạn - Musicshow sẽ liên hệ lại để xác nhận thông tin!

Thông tin chi tiết show diễn

GI?I THI?U

Liveshow M? Tâm 2018 T? ch?c ngày 29 tháng 4 n?m 2018. T?i Nhà hát l?n Hà N?i.

Cùng s? góp m?t c?a nhi?u di?n viên, ca s? nh? Jimmy Nguy?n, Nguyên V?, M? Dung…

Liên h? hotline: 0913.51.53.51 ?? ??t vé v?i v? trí t?t nh?t.Liveshow kh?i ??u n?m 2018 c?a M? Tâm
Liveshow M? Tâm 2018, ???c h?a h?n là m?t trong nh?ng live ?áng mong ??i nh?t c?a n?m. N?i ti?p thành công c?a M? Tâm Vol 9. N?m nay ?? quay l?i th?t ?n t??ng v?i nh?ng bài ca ?ã ?i vào lòng ng??i. M? Tâm làm m?t liveconcert nh? ?? kh?i ??ng cho m?t n?m ho?t ??ng ??y hi?u qu? c?a mình.

Liveshow My Tam 2018

Liveshow M? Tâm 2018 v?i s? góp m?t c?a nhi?u ca s? n?i ti?ng nh? Nguyên V?, M? Dung, ?an Ph??ng, Jimmii Nguy?n. Cùng v?i ban nh?c tr? trung nh?ng ??y kinh nghi?m Jimmii Band. Ch?c ch?n ?êm 29/4 t?i s? là m?t ?êm nh?c ??y màu s?c.

Liveshow M? Tâm 2018 – ?êm nh?c h?a h?n nhi?u c?m xúc v?i nhi?u dòng nh?c ?an xen.
Ch?c h?n v?i nhi?u ca s? kiêm di?n viên tham gia liveshow ngày 29/4 ch?c ch?n b?n s? ???c th??ng th?c nh?ng dòng nh?c khác nhau.

M?t ?êm nh?c ??y s?c màu cùng nh?ng giai ?i?u tuy?t v?i s? mang l?i cho b?n giây phút tho?i mái và hài lòng nh?t.

N?u b?n là m?t fan c?a M? Tâm, b?n không th? b? qua Liveshow M? Tâm 2018. Hãy liên h? ngay hotline 0913.51.53.51 ?? ???c t? v?n và gi? trong tay t?m vé cùng v? trí t?t nh?t.

 

các live show khác


Liveshow Dạ khúc cho tình nhân 2
Rooftop
Hair Of Dog
Minishow Tuấn Hưng
Đêm nhạc Phó Đức Phương
Lich swing thang 10
Fuse Bar Time To Way
IBars Combo
THứ 5 hàng tuần tại IBar
The Rooftop thứ 2 hàng tuần